Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk  informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen:  preventie van criminaliteitde procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,…  Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Eigenbelang en res publica (1)

Beste lezer,

Het sociaal contract is een belangrijke term in de sociale en politieke filosofie. De belangrijkste contractdenkers zijn Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau en Immanuel Kant. Zij probeerden onze huidige maatschappelijke samenleving te verklaren vanuit de fictie dat mensen ooit zonder regels en in onbeperkte vrijheid (in een soort natuurtoestand) leefden, maar om uiteenlopende redenen (maar altijd uit eigenbelang) een contract met elkaar hebben gesloten. De contractfilosofen hebben verschillende ideeën over de inhoud van dit contract, maar ze hebben gemeen dat de mensen in het sociaal contract bepaalde vrijheden opgaven, waaronder het recht om voor eigen rechter te spelen. Individuele vrijheidsrechten werden (deels) overgedragen aan de gemeenschap (leidt tot democratie) of aan een soeverein. Het algemeen belang of de publieke zaak – res publica – staat voor dat waar we allemaal profijt van hebben. Het algemeen belang ontstaat waar oplossingen voor concrete maatschappelijke vraagstukken (kernwapens, klimaatverandering, kernenergie) gezocht worden door in het publieke domein een beroep te doen op ideeën over rechtvaardigheid en vrede, gelijkwaardigheid en solidariteit. De verbinding van het eigenbelang aan deze pijlers van het algemeen belang draagt zo bij aan het onderhoud van de publieke ruimte.

Provincie West-Vlaanderen neemt afscheid van eregouverneur Olivier Vanneste

Op woensdagavond 17 september overleed eregouverneur prof. dr.em. Olivier Baron Vanneste (°18 mei 1930) op 84-jarige leeftijd in Brugge.

Huidig provinciegouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé, de West-Vlaamse gedeputeerden en de provinciegriffier bieden de echtgenote, kinderen en kleinkinderen hun oprechte deelneming aan bij het heengaan van de eregouverneur en wensen hen veel sterkte toe. Tegelijk bedanken ze hem voor zijn gedrevenheid, inzet en voor al wat hij voor West-Vlaanderen betekend heeft.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 24 september om 11 uur in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge.

De Provincie West-Vlaanderen opent naar aanleiding van het overlijden van de eregouverneur ook een rouwregister. Dit kan ondertekend worden in het Provinciaal Hof (Markt 3 in Brugge) vanaf vrijdag 19 september tot en met vrijdag 26 september 2014. De openingstijden hiervoor zijn: van maandag tot en met vrijdag, van 9u30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.

Volledig persbericht: Provincie West-Vlaanderen neemt afscheid van eregouverneur Olivier Vanneste-20140919

Gouverneur zit nieuwe stuurgroep 112 voor

Anderhalf jaar na de verhuis van het hulpcentrum 112 naar de gebouwen in Brugge waar ook de alarmcentrale 101 zit, lichtten beide betrokken partijen deze samenwerking toe op de nieuwe stuurgroep 112. De stuurgroep 112 heeft als doel de werking van de alarmcentrales op te volgen, evenals de uitdagingen die zich voordoen op vlak van Astridradiocommunicatie te bespreken. In de stuurgroep zijn vertegenwoordigers van de disciplines, van de centrales en van de NV Astrid aanwezig. De gouverneur nam er als voorzitter het initiatief – met het oog op de zonevorming van de brandweer – om een werkgroep in het leven te roepen die de provinciale dispatching van de brandweer moet bestuderen. (16/9/2014)

 

Pensioenviering Luc De Man

“Luc De Man is een manager die je niet snel vergeet. Een fijne man, met een hart voor zijn job en werkgever: De Lijn”, zo luidde het begin van de toespraak van de gouverneur. Als toenmalig Vlaams parlementslid had Carl Decaluwé het genoegen op regelmatige basis met Luc De Man samen te zitten. Luc De Man heeft in zijn lange carrière bij De Lijn voor uitdagingen gestaan. Die heeft hij met verve vervuld. Hij heeft zijn stempel gedrukt op De Lijn West-Vlaanderen en zorgde voor de meest optimale busvoorzieningen in de provincie. De gouverneur feliciteerde Luc De Man met zijn geslaagde carrière bij De Lijn en wenst hem nog vele fijne jaren om van de geneugten van het leven te genieten. (15/9/2014)

Overleg met voorzitster directiecomité FOD Binnenlandse Zaken

Er vond een overleg plaats mevr. Mazzara, voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken. In een constructief gesprek kwamen o.a. volgende onderwerpen aan bod : bevoegdheden van gouverneurs, werking politie, brandweer, cameraschild, kustwachtcentrale, personeel en budget. (16/9/2014)

 

Overleg ANIP Noordzee

Op een vergadering in het FAC Kamgebouw werd het ANIP Noordzee met zijn bijlagen besproken. De tekst zal de komende weken gefinaliseerd worden. Het ANIP Noordzee zal de concrete afspraken en procedures beschrijven ingeval van een noodsituatie op zee. Ook de rol van de verschillende disciplines wordt hierin verduidelijkt. De uiteindelijke goedkeuring van het ANIP Noordzee zal gebeuren op het beleidsorgaan kustwacht. Dit ANIP Noordzee zal dan het rampenplan Noordzee uit 2005 vervangen. (15/9/2014)

Overleg Kustwacht

Er vond een vergadering van het overlegorgaan Kustwacht plaats in de residentie van de gouverneur. De behandelde onderwerpen waren  de voorstelling van mogelijke actiepunten ten gevolge van het Marien Ruimtelijk Plan, stand van zaken geplande oefeningen op zee,  berging Baltic Ace,  EMSA-audit,  ANIP Noordzee,  veiligheid watersportgebruiker en nieuwe watersporten. Tevens werd de stand van zaken van een aantal werkgroepen, o.a. windmolenparken, handhaving en inspectie, juridisch-financiële cel besproken. (12/9/2014)

 

Startvergadering Stuurgroep Raamakkoord Zwinuitbreiding

Onder voorzitterschap van de gouverneur kwam de Stuurgroep Raamakkoord Zwinuitbreiding voor het eerst bijeen. Deze stuurgroep volgt de uitvoering van het Raamakkoord op. In dit Raamakkoord vinden we een aantal maatregelen om het waterbeheer bij de Zwinuitbreiding in goede banen te leiden.Een aantal partners gaven een stand van zaken van hun plannen en de komende uitdagingen. (5/9/2014)

 

Hervorming Civiele Veiligheid

Door de hervorming van de Civiele Veiligheid en de bijbehorende zonevorming wordt het brandweerlandschap grondig hertekend. Om beter op deze evolutie in te spelen en de brandweer te blijven helpen, wordt de Directie Materieel en Nieuwe Technologieën geheroriënteerd en omgevormd tot een opdrachtencentrale voor de aankoop van Interventiematerieel. Op een bijeenkomst in de Ambtswoning van de gouverneur stelde de directie Civiele Veiligheid de opdrachtencentrale voor. Er werd ook afgetoetst op welke wijze de samenwerking met de brandweerdiensten via deze opdrachtencentrale nog kan verbeterd worden. (10/9/2014)

Bezoek Marien Station Oostende

bron : VLIZ

bron : VLIZ

De gouverneur bezocht samen met directeur Jan Mees (VLIZ) het Marien Station Oostende (Slipwaykaai, site Halve Maan).
Op deze locatie werden multifunctionele laboratoria uitgebouwd die ter beschikking gesteld worden van zeewetenschappers. Er werd ook een opslagplaats gereserveerd en er komt een ruimte voor publiekswerking. (9/9/2014).

20140909_114115 vliz

bron: VLIZ